PILNE

 

Dyrektor ZSZiO w Kamiennej Górze informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, od dnia 19.10.2020 do odwołania w ZSZiO następuje zmiana organizacji pracy szkoły – zostaje wprowadzone nauczanie zdalne. Zmiana nie dotyczy organizowanych przez szkołę zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, które realizowane są dotychczasowych zasadach lub zasadach określonych  przez pracodawcę.

Nauczanie zdalne realizowane będzie za pośrednictwem dziennika Librus oraz platformy G Suite.  

Dyrektor informuje również, że zostaje ograniczone wejście do budynków szkoły – jest ono możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

W razie pytań i wątpliwości możliwy jest kontakt ze szkołą pod numerami: 75 645 0 200 , 75 645 0 193 lub z wychowawcą klasy.

O wszelkich zmianach dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach.Podsumowanie zagranicznego projektu Erasmus+

 

Dnia 10 września br. odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+.


W tegorocznej edycji programu udział wzięła 60-osobowa grupa uczniów, jednak z powodu pandemii koronawirusa druga 30-osobowa grupa uczniów, która wyjechała do Lipska na praktyki w marcu zmuszona była wrócić do kraju.

Uczniowie podczas spotkania podsumowali swój pobyt, prezentując kolegom zdjęcia z Lipska oraz opowiadając o swoich przeżyciach i zdobytym doświadczeniu zawodowym.Wizyta weteranów w ZSZiO w Kamiennej Górze

 

Dnia 3 września 2020 roku weterani 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie spotkali się z uczniami IV klasy Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Po przywitaniu gości przez dyrektor Mariolę Jaciuk, sierż. Przemysław Gawlik wzbogacił wiedzę uczniów o służbie żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju

i podzielili się wspomnieniami i ciekawostkami swojej misji w Afganistanie. Spotkanie uzupełnił pokaz multimedialny, który prowadził plut. Sebastian Dudek.Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w formie stacjonarnej.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły wdrożyłam wiele procedur, postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych, opracowanych na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.zszio-kg.edu.pl oraz w dzienniku Librus. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Uczniowie, rodzice, opiekunowie, pracownicy wchodzący na teren szkoły muszą  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli –
w częściach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną/przyłbicą, przy wejściu do budynku szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Działamy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a obowiązek zasłaniania ust i nosa wynika
z par. 24 ust.1 lit c) Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7.08.2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wobec powyższego uczniowie niestosujący się do tego obowiązku, nie będą wpuszczani na teren szkoły.

Ponadto osoby przebywające w przestrzeni wspólnej szkoły zachowują ogólne zasady dystansu
i reżimu sanitarnego.

W związku z zasadą ograniczania przebywania w szkole osób z zewnątrz, na chwilę obecną nie planujemy zebrań dla rodziców w tradycyjnej formie. Rodzice i opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W tym celu należy obowiązkowo informować o każdej zmianie numerów telefonów, adresów e – mail, itd.

Proszę również, by wszystkie możliwe sprawy i formalności załatwiać za pośrednictwem wychowawców klas lub samych uczniów.

Zwracam się więc do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.    Podanie wychowawcy klasy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualizowanie go
w przypadku zamiany);

2.    Wyposażenie swojego dziecka w maseczki ochronne, przyłbice;

3.    Posyłanie do szkoły wyłącznie zdrowych dzieci;

4.    Natychmiastowe poinformowanie wychowawcy klasy o zachorowaniu ucznia lub objęciu kwarantanną któregokolwiek z członków rodziny, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich;

5.    Ograniczenie do niezbędnego minimum wchodzenie przez rodziców/opiekunów na teren szkoły
i do budynków szkolnych;

6.    W przypadku konieczności wizyty w szkole stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

7.    Rodzice/opiekunowie przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły przestrzegają zasady zachowania dystansu pracowników szkoły, uczniów minimum 1,5 m;

8.       Niezwłocznego odbioru ze szkoły dziecka, które przebywając na terenie szkoły zaobserwuje
u siebie objawy chorobowe oraz zgłoszenia się do lekarza. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy o stanie zdrowia dziecka.   

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

 

Mariola Jaciuk
dyrektor ZSZiO w Kamiennej Górze

PROCEDURY I REGULAMIN:
Informacja

 

W związku z zaleceniami MEN, MZ, GIS wszyscy uczniowie wchodzący na teren szkoły mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką ochronną/przyłbicą, zdezynfekowania rąk przy wejściu na teren szkoły oraz posiadać własne długopisy, notesy lub inne przybory.
W miarę możliwości prosimy o zachowanie dystansu społecznego. – proszę nie grupować się na terenie przyszkolnym

Każdorazowe wyjście z sali lekcyjnej do części wspólnych szkoły – korytarze, toalety, sekretariaty wymaga zakrycia nosa i ust maseczką/przyłbicą.

Prosimy uczniów o punktualne przybycie i skierowanie się do wyznaczonej sali lekcyjnej.« Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 95 96