REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
PRZY ZSZIO W KAMIENNEJ GÓRZE

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.      Wolontariat to dobrowolne i nieodpłatne wykonywanie zadań na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji.

2.      Wolontariat w ZSZiO jest formą działalności pozalekcyjnej skierowanej do uczniów.

3.      Wolontariat w ZSZiO działa w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4.      Wolontariat w ZSZiO jest realizowany poprzez stałe świadczenie pomocy na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1., bądź w zakresie organizacji imprez okolicznościowych na rzecz tych podmiotów.

5.      Członkowie SKW są gratyfikowani zgodnie z Regulaminem oceniania zachowania.

6.      Każdorazowe wyjście wolontariuszy poza teren ZSZiO, odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

7.      Uczniowie niepełnoletni wykonują swoje zadania w ramach wolontariatu pod opieką opiekuna SKW.

8.      Uczniowie pełnoletni mogą wykonywać swoje zadania w ramach wolontariatu samodzielnie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1.      Wolontariuszem może być każdy uczeń, który dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmie się wykonywania pracy i  świadczeń na rzecz w/w podmiotów.

2.      Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonać podjęte zadania.

3.      Wolontariusz powinien dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób fizycznych, na rzecz, których świadczy swoją pomoc.

4.      Wolontariusz musi  dbać o majątek powierzony mu przez organizację {np. sprzęty powierzone mu do wykonywania zadań) oraz majątek organizacji  (np. sprzęty biurowe).

5.   Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji może zażądać od organizacji wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI KORZYSTAJĄCEJ
Z PRACY WOLONTARIUSZA

1.      Każda organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować go o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem danego świadczenia, jak również o sposobie ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami.

2.      Ma ona również obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej – na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

3.      Organizacja może oczekiwać od wolontariusza lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy oraz działania
w zgodzie z zawartym porozumieniem.

4.      Organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić stałą dostępność tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

5.   Wolontariusz pracuje w oparciu o porozumienie ustne lub pisemne, zawarte z organizacją. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

6.      W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni, porozumienie musi mieć formę pisemną. 

7.      W przypadku wolontariatu nie przekraczającego 30 dni, porozumienie może mieć formę ustną.

8.      Na żądanie wolontariusza porozumienie musi zostać potwierdzone na piśmie.