I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego

58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 

tel. (075)64-50-200   www.zszio-kg.edu.pl
 
 
 
   

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
•    Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca  2015r. w   sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania   uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w  szkołach  publicznych  ( Dz.U. z 2015r, poz. 843)

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 
 

Czytaj więcej