ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont dachu łącznika pomiędzy budynkami „A” i „B” w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

 

 

1. Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ul. Traugutta 2

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu łącznika pomiędzy budynkamiAiBw Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

 

1.      Wymiana pokrycia dachu z papy na blacho dachówkę wraz z wykonaniem niezbędnych warstw dachu takich jak:

a) folia wiatroizolacyjna o dużej przepuszczalności,

b) kontrłaty i łaty

2.      Wymiana pokrycia z papy na nową papę termozgrzewalną na płaskim odcinku dachu

łącznika wraz z wymianą obróbek blacharskich

3.      Docieplenie dachu łącznika wełna mineralną gr. 30cm

4.      Wymiana skorodowanych belek drewnianych konstrukcji dachu, na belki o tych samych wymiarach

5.      Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie stalowym wykończonym dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gfk o grubości 1.5 cm.

6.      Wymiana rynien i rur spustowych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym.

7.      Wykonanie tynków i gładzi wewnątrz łącznika wraz z robotami malarskimi

8.      Wykonanie niezbędnych napraw w wykończeniu i dociepleniu ścian łącznika w okolicach dachu

9.      Wykonanie podbitki okapów dachu z deski gr. 2.5 cm.

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Okres gwarancji - 36 miesięcy od końcowego odbioru.

 

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa               i rozładunek.

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamienne Górze ul. Traugutta 2

*Termin składania ofert 31.10.2017.

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena: 100 %

   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę 

   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

                                               C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.  

                                                     cena badanej oferty

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ul Traugutta 2

z dopiskiem: Remont łącznika dachu pomiędzy budynkami „A” i „B”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Polak Marcin tel. 602-726-840

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania jego przyczyny.

                                                                                                              

 

Kamienna Góra 19.10.2017

 

Załącznik 1
Załącznik 2