Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum technik logistyk
z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości
w ZSZiO Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021

 

I. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. oraz Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka
w wojskowości może ubiegać się uczeń, który uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu sprawności fizycznej, zwany dalej testem sprawności fizycznej.

2. W przypadku negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej, uczeń nie może ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka
w wojskowości.

 

II. Warunki przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:

  1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej oraz na stadionie miejskim.
  2. Test sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju i obuwiu sportowym.
  3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.  
  4. Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością do 0,01 sekundy. 
  5.  Test sprawności fizycznej składa się z trzech  prób przeprowadzonych w jednym dniu:
  •  Bieg na dystansie: 800 m. dziewczęta, 1000 m. chłopcy
  • Skłon tułowia w przód z leżenia tyłem przez 30s
  • Bieg wahadłowy 10x10

6. Każda próba ma określone normy czasowe i ilościowe.

7. Warunkiem zaliczenia testu przez kandydata jest osiągnięcie wyniku z poszczególnych prób co najmniej w granicach wyznaczonej normy.

 

III. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w terminach określonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Zarządzeniu nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. oraz Zarządzeniu nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.

 

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów
do klas mundurowych ZSZiO na rok szkolny 2020/2021

Motoryka

ćwiczenie

j.m.

Normy dla chłopców

Normy dla dziewcząt

wytrzymałość

Bieg na dystansie:

- dziewczęta 800 m

- chłopcy 1000 m

czas

max. 4`10``

max. 4`00``

siła mm. brzucha

Skłon tułowia w przód

z leżenia tyłem przez 30s

liczba

min. 22

min.17

szybkość, zwinność

Bieg wahadłowy 10x10

czas

max. 33s

max. 35s

 

*warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie wyniku mieszczącego się w wyznaczonych normach.

Kandydat zalicza próbę lub nie zalicza próby.