REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie:

Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników

branży gastronomicznej i logistycznej

 

§ 1

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz prawa i obowiązki uczestników projektu Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomicznej i logistycznejrealizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

Informacje podstawowe

Program:                       Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt   :                       Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Konkurs:                      2019

Nazwa projektu:                  Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomicznej          i logistycznej

Nr projektu:                    POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061780

Partnerzy:                      Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

Stowarzyszenie Europa-Haus Leipzig,

przedsiebiorstwa gastronomiczne i usługowe Lipska do wizytowania i szkolenia indywidualnego uczestników

Liczba uczestników:         60 (2 grupy po 30 osób)

Czas realizacji projektu:     01.10.2019 – 30.09.2020

Terminy realizacji stażu:    grupa I: 12.01. – 8.02.2020

                                   grupa II: 1 – 28.03.2020

 

§ 3

Założenia i cele projektu

1.       Założeniem projektu jest realizacja 4 tygodniowego stażu przez 60-ciu uczniów Technikum kształcącego             w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik logistyk Zespołu Szkół Zawodowych                  i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w przedsiębiorstwach gastronomicznych i usługowych działających na terenie Lipska lub w jego najbliższej okolicy (Niemcy).

2.       Główne cele realizowanego projektu:

1)      ułatwienie młodzieży wchodzenie na unijny rynek pracy poprzez doradztwo i zagraniczne staże zawodowe,

2)      wspieranie doskonalenia zawodowego kadry szkoły poprzez udział nauczycieli i specjalistów w szkoleniu stażowym w Niemczech,

3)      poszerzenie praktycznych umiejętności zawodowych związanych z wykonywaniem prac typowych dla branży gastronomicznej wg standardów Unii Europejskiej,

4)      zwiększenie kompetencji zawodowych w organizowaniu i realizacji procesów logistycznych                           w przedsiębiorstwach usługowych i gastronomicznych,

5)      rozwój kompetencji w zakresie samodzielnego komunikowania się i prowadzenia konwersacji w języku niemieckim,

6)      doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

7)      doskonalenie umiejętności organizacji pracy,

8)      doskonalenie znajomości języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego,

9)      podniesienie prestiżu szkoły oraz promocja w środowisku lokalnym, regionie, kraju i w UE.

 

§ 4

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1.       Rekrutacji uczestników dokonuje Zespół Koordynujący w co najmniej pięcioosobowym składzie wybranym spośród:

1)     dyrektor szkoły – Mariola Jaciuk

2)     koordynator projektu – wicedyrektor oraz nauczyciel języka niemieckiego i rosyjskiego – Jerzy Kowalski

3)     wychowawca klasy IIA  – Tomasz Wyszomirski

4)     wychowawca klasy IIE – Anna Stawiarska

5)     wychowawca klasy IIIA – Adrianna Gęborys

6)     wychowawca klasy IIIE – Renata Urbanowicz

7)     nauczyciel przedmiotów branży gastronomicznej – Sylwia Oleksy

8)     nauczyciel przedmiotów branży logistycznej – Mariola Drozda

2.       W projekcie mogą wziąć udział uczniowie obecnych klas drugiej i trzeciej Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik logistyk.

3.       Rekrutację do obydwu grup przeprowadza się łącznie.

4.       Rekrutacja rozpoczyna się 1.10.2019 r. i trwać będzie do 15.10.2019 r.

5.       Warunki udziału w projekcie:

1)     ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/19 – co najmniej poprawny,

2)     średnia frekwencja w roku szkolnym 2018/19 – co najmniej 80%,

3)     pozytywna opinia wychowawcy klasy (Formularz zgłoszeniowy),

4)     oświadczanie, rodzica/prawnego opiekuna o znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu oraz konsekwencjach jego nieprzestrzegania oraz o ewentualnych chorobach i przyjmowanych przez uczestnika lekach (załącznik nr 2),

5)     zgoda przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów (Formularz zgłoszeniowy),

6)     posiadanie dowodu osobistego lub dowodu tymczasowego lub ważnego do końca marca 2020 roku paszportu,

7)     posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego (EKUZ),

8)     w przypadku uczestników z branży gastronomicznej posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,

9)     uregulowane wszelkie zobowiązania wynikające z Regulaminu Szkoły,

10)  zaliczone ewentualne egzaminy zawodowe, kwalifikacyjne i obowiązujące formy praktycznej nauki zawodu.

6.       Kandydat na uczestnika jest zobowiązany złożyć do koordynatora projektu wypełniony w odpowiednich częściach Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) uzupełniony o pozytywną opinię wychowawcy i oświadczenie przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów oraz w wyznaczonym terminie przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego.

7.       Rekrutacja ma charakter konkursu.

8.       Do celów rekrutacji na staż Zespół Koordynujący bierze pod uwagę wymienione niżej kryteria i przyznaje za nie punkty:

1)     średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/19,

2)     ocena z testu kompetencji językowych (język niemiecki),

3)     ocena z zachowania za rok szkolny 2018/19,

4)     średnia frekwencja za roku szkolny 2018/19.

9.       Wartości punktowe za osiągnięte wyniki w ramach poszczególnych kryteriów przedstawiają się następująco:

 

kryterium

wynik

liczba punktów

średnia ocen z przedmiotów zawodowych

za rok szkolny 2018/19

 

ocena z testu kompetencji językowych

6,0

10

5,5 (+5)

9

5,0

8

4,5 (+4)

7

4,0

6

3,5 (+3)

5

3,0

4

2,5 (+2)

3

2,0

2

 

ocena z zachowania za rok szkolny 2018/19

wzorowe

5

bardzo dobre

3

dobre

2

poprawne

1

 

średnia frekwencja za rok szkolny 2018/19

100,0 – 98,0%

10

97,9 – 95,0%

8

94,9 – 91,0%

6

90,9 – 88,0%

4

87,9 – 85,0%

2

84,9 – 80,0%

1

maksymalna liczba punktów – 35

 

10.    Do wzięcia udziału w projekcie Zespół Koordynujący kwalifikuje 60 uczniów, którzy w wyniku rekrutacji otrzymali największą liczbę punktów i wpisuje ich na listę rankingową, jako potencjalnych uczestników.

11.    Spośród osób niezakwalifikowanych na staż z największą liczbą punktów Zespół Koordynujący tworzy grupę rezerwową złożoną z 6 uczniów i wpisuje ich na listę rezerwową.

12.    W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o miejscu na listach decydować będzie średnia ocen             z przedmiotów zawodowych i ocena z testu kompetencji językowych.

13.    Listy rankingowe – główna i rezerwowa dostępne będą do wglądu u Koordynatora projektu.

14.    Osoby niezakwalifikowane na listę rankingową mają prawo do odwołania od decyzji Zespołu Koordynującego.

15.    Odwołanie wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 3) należy złożyć do Koordynatora projektu, wyłącznie w formie pisemnej, w ciągu dwóch dni roboczych po udostępnieniu list rankingowych.

 

 

16.    W celu rozpatrzenia odwołań zbierze się ponownie Zespół Koordynujący, najpóźniej dwa dni po upływie terminu składania odwołań.

17.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, uczeń wpisany zostanie na listę główną lub rezerwową.

18.    Po zebraniu odwoławczym ogłoszona zostanie lista uczestników projektu i lista rezerwowa.

19.    To rozstrzygnięcie Zespołu Koordynującego ma charakter ostateczny.

20.    W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie, na listę uczestników trafia uczeń znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

 

§ 5

Zasady uczestnictwa w projekcie

1.       Uczestnik projektu ma prawo:

1)      nieodpłatnie uczestniczyć w szkoleniu pedagogiczno-kulturowo-językowym realizowanym przed wyjazdem     na staż;

2)      zgłaszać uwagi i dokonywać oceny zajęć, w których uczestniczy;

3)      otrzymywać pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć;

4)      otrzymywać materiały promocyjne dotyczące projektu.

2.       Zapisy ust. 1 dotyczą również kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej.

3.       Uczestnik projektu ma obowiązek:

1)      brać udział zgodnie z harmonogramem w szkoleniu pedagogiczno-kulturowo-językowym realizowanym przed wyjazdem (trzykrotna nieobecność na szkoleniu skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w projekcie     z konsekwencjami określonymi w § 6 ust. 6;

2)      opanować we własnym zakresie i zaliczyć w formie testu materiał zajęć szkolenia pedagogiczno-kulturowo-językowego, które się odbyły (dotyczy kandydatów z listy rezerwowej, którzy zostali wpisani na listę uczestników z wyjątkiem tych, którzy skorzystali z prawa określonego w ust. 2);

3)      wypełniać testy sprawdzające, ankiety ewaluacyjne, ankiety jakościowe dotyczące poziomu satysfakcji                    z uczestnictwa w projekcie;

4)      stosować się ściśle do poleceń opiekunów stażu z ramienia szkoły, przedstawicieli instytucji pośredniczącej  i instytucji przyjmującej;

5)      przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie podróży, podczas udziału w imprezach związanych                 z realizacją programu kulturowego, podczas przebywania w miejscu zakwaterowania i w czasie spędzania czasu wolnego;

6)      przestrzegać bezwzględnie zakazu spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z udziału w projekcie i obciążeniem wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację wyjazdu uczestnika;

7)      nie opuszczać terytorium Niemiec przez cały okres trwania stażu;

8)      na bieżąco uzupełniać dzienniczek stażu;

9)      uczestniczyć w zajęciach, spotkaniach i imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu;

10)   wypełnić w aplikacji Mobility Tool w ciągu 30 dni od zakończeniu stażu raport beneficjenta,

11)   sporządzić wspólnie z innymi uczestnikami w ciągu 30 dni od zakończenia stażu prezentację multimedialną z jego przebiegu i przekazać koordynatorowi projektu;

12)   ściśle przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie                           z konsekwencjami określonymi w § 6 ust. 6.

4.       Pozostałe prawa i obowiązki stron określa umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem stażu oraz instytucjami wysyłającą i przyjmującą.

 

§ 6

Wykluczenie i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1.       W przypadku naruszenia zapisów niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego, uchylania się od obowiązków wynikających z umowy o staż, uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcje                    z konsekwencjami określonymi w ust. 6..

2.       Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji, o których mowa w ust. 6 w przypadku, gdy:

1)      rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem szkolenia pedagogiczno-kulturowo-językowego (bez podania przyczyny);

2)      rezygnacja nastąpi po rozpoczęciu szkolenia pedagogiczno-kulturowo-językowego i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem stażu z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

3.       Rezygnację, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 składa się do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

4.       Dodatkowo do rezygnacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 dołącza się zaświadczenie potwierdzające zaistnienie odnośnej sytuacji (np. zaświadczenie lekarskie) pod rygorem zastosowanie przepisu zawartego w § 6 ust. 6.

5.       W przypadku osób niepełnoletnich pisemną rezygnację, o której mowa w ust. 2 podpisuje dodatkowo przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów uczestnika.

 

 

6.       Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym, niż 7 dni poprzedzających wyjazd na staż lub w czasie realizacji stażu lub w przypadku wykluczenia z uczestnictwa w projekcie, uczestnik ponosi konsekwencje finansowe tego faktu w wysokości wszystkich kosztów poniesionych na rzecz uczestnika przez instytucję wysyłającą do dnia rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.       Szkoła zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego regulaminu.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy regulujące zasady uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego – w szczególności Kodeksu Cywilnego

3.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa obowiązuje w okresie realizacji projektu „Praktyki drogą do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomicznej i logistycznej”, tj. od dn. 1.10.2019 r. do dn. 30.09.2020 r.

4.       Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSZiO w Kamiennej Górze: www.zszio-kg.edu.pl

 

 

Dokumenty do pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Zgoda rodziców

3. Formularz odwołania