Matura 2017

 

Deklaracje i formularze dla zdających

 

Deklaracje:

Załącznik 1a_N - Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Załącznik 1b_N - Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument –potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Załącznik 1c_N - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

Załącznik 1d_S - Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Załącznik 1e_S - Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych


Formularze:

Załącznik 2 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 3b - Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

Załącznik 5_N - Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

Załącznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Załącznik 7a_N - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 7b_S - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Załącznik 21b - Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

Załącznik 21d - Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

Załącznik 22a - Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 22c - Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

Załącznik 25a - Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b - Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c - Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Załącznik 26b - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Matura 2017 - ważne terminy dla ucznia

Matura 2017 - ważne terminy dla absolwenta

 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Pobierz informację  

 

Komunikaty

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2017 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2017 roku + terminarz
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych

 

 

Wzory i tablice dla maturzystów

Wybranane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wybrane wzory matematyczne

Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami

Informacja o opłatach + formularze