Z dziejów 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze

 

1947

W Kamiennej Górze powstaje pierwsza po wyzwoleniu Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa o kierunku wielozawodowym i trzyletnim okresie nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywają się przed i po południu w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego. Wraz z ukończeniem szkoły absolwenci otrzymują również tytuł czeladnika.

 

1948

Szkoła zostaje na krótko przeniesiona do budynku przy ulicy Jeleniogórskiej, po czym ponownie wraca do budynku zajmowanego poprzednio.
 

1952

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa zostaje przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Profil kształcenia zmienia się z wielozawodowego na metalowy. Okres nauki zostaje skrócony z trzech do dwóch lat. Szkoła otrzymuje nową siedzibę przy Placu Staszica 3 (obecny budynek Szkoły Podstawowej nr 6).
 

1957

Ze względu na specyfikę przemysłu, który rozwija się w Kamiennej Górze, w Zasadniczej Szkole Zawodowej tworzy się nowe oddziały o kierunku włókienniczym i krawieckim.
 

1958

Przy Zasadniczej Szkole Zawodowej powstają dwa oddziały Technikum Włókienniczo-Mechanicznego.
 

1961

Ze względu na ciągle zwiększającą się liczbę oddziałów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Włókienniczo-Mechaniczne zostają przeniesione do budynku zaadaptowanego po byłej fabryce przy ulicy Traugutta 10.
 

1966

1 września. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje wydzielona i usamodzielniona jako odrębna jednostka o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca w liczbie 16 oddziałów i 5 nauczycieli etatowych. Dyrektorem nowej szkoły zostaje mgr Jan Dul. W trakcie roku szkolnego stanowisko wicedyrektora powierza Kuratorium Oświaty i Wychowania nauczycielowi Jerzemu Sarneckiemu.

Sytuacja jest kuriozalna, bowiem wraz z utworzeniem szkoły, nie przydziela się jej budynku, a dzielony dotychczas z Technikum Włókienniczo-Mechanicznym zmuszona jest opuścić.

7 września. Nie bez oporów i po interwencji powiatowych władz oświatowych, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz kierownicy Szkół Podstawowych nr 3 i 4 wyrażają zgodę na udostępnienie izb lekcyjnych po godzinie 14.00. Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 4 przydziela pomieszczenie z przeznaczeniem na cele administracyjne, które służy jako sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, jego zastępcy, księgowość, biblioteka oraz skład pomocy naukowych. Pomieszczenia zajmowane przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą zostają wyposażone w ławki i tablice (4 izby lekcyjne).

Wspomina ówczesny dyrektor szkoły Jan Dul: "W takich warunkach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca pracowała przez 3 lata. Warunki pracy, szczególnie nauczycieli, były trudne, gdyż wędrowali między trzema szkołami na zajęcia. Dużą trudność w pracy wychowawczej sprawiał brak zrozumienia dyrekcji i kierownictwa szkół. Całe zło, jakie miało mieć miejsce, przypisywano uczniom naszej szkoły, mimo że nasza młodzież remontowała i malowała ławki, usuwała wszelkie usterki".
 

1967 - 69

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z roku na rok powiększa się o dodatkową liczbę oddziałów. Przydzielenie szkole budynku staje się koniecznością.
 

1969

Wrzesień. Przekazanie Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej budynku po byłym hotelu ZPL "Len" przy ulicy Traugutta 7 (naprzeciw siedziby Technikum Włókienniczo-Mechanicznego).

Dyr. Jan Dul: "Od tej chwili zaczyna się "nowa era" w życiu szkoły zawodowej. W dniu 3.X.1969 roku cały dorobek naszej szkoły, zgromadzony przez szereg lat, przetransportowano na plecach młodzieży do przydzielonego budynku przy ul. Traugutta 7. W przydzielonym budynku w pierwszym etapie urządzono 4 izby lekcyjne i skromne pomieszczenie dla administracji, gdyż pozostałe części budynku zajęte były przez lokatorów ZPL "Len". Urozmaiceniem codziennych zajęć było bieganie w strugach deszczu lub podczas zawiei dookoła budynku, aby wejść do następnej klasy na lekcję, z powodu złej komunikacji wewnątrz budynku."
 

1970

Ostatni lokatorzy hotelu ZPL "Len" opuszczają budynek. Rozpoczyna się adaptacja pomieszczeń systemem gospodarczym. Duże zaangażowanie w adaptacji budynku wykazuje młodzież klas budowlanych i mechanicznych. Wydatnej pomocy udzielają kamiennogórskie zakłady pracy.
 

1971 - 72

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca otrzymuje 600 tysięcy złotych na remont kapitalny. W wyniku remontu powstaje 9 izb lekcyjnych. Poprawiają się również warunki pracy nauczycieli. Szkoła posiada 22 oddziały, 12 nauczycieli etatowych i 30 dochodzących.

Dyr. Jan Dul: "Młodzież odczuła, że jest współgospodarzem budynku, zaczęła szanować pracę własną i swoich kolegów. Rozpoczęło się normalne życie szkoły, a więc uroczystości, apele, wieczornice, spotkania młodzieży. Mimo, że szkoła nie posiada auli, sali gimnastycznej, świetlicy, życie jej nabrało rumieńców."
 

1973

Kolejny rok wielkich zmian w życiu szkoły. Decyzją władz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostaje dołączona do Technikum Włókienniczo-Mechanicznego (historia lubi się powtarzać) i powstaje nowa jednostka, której nazwa brzmi: Zespół Szkół Zawodowych

Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych zostaje dotychczasowy dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej mgr Jan Dul, wicedyrektorem - dotychczasowa vice dyrektor Technikum Włókienniczo-Mechanicznego mgr inż. Alicja Kaliciecka. 
Nowa szkoła liczy 46 oddziałów i zatrudnia łącznie 98 nauczycieli etatowych i pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Klasy mechaniczne byłej ZSZD zostają przeniesione do budynku Technikum (ul. Traugutta 10), reszta pozostaje w budynku przy ul. Traugutta 7.