INFORMACJA

Zajęcia szkolne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2o.03.2020r są nadal zawieszone na okres od 26 marca do 10 kwietnia br.

Od 25 marca br. do 10 kwietnia br., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoła zaczyna realizować swoje zadania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Udział uczniów  w tej formie zajęć jest obowiązkowy.
[więcej informacji: strona Ministerstwa Edukacji Narodowej].

Zasady tego nauczania reguluje Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 25.03.2020 r. Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze w sprawie ograniczenia funkcjonowania ZSZiO w Kamiennej Górze, które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 26 marca do 10 kwietnia 2020r. i realizowania w tym okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad  realizowania tych zadań, zgodnie
z Zarządzeniem Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze.

Uwaga !!!

W dniach 25.03. – 10.04.2020 r. zajęcia w szkole są nadal zawieszone. Wejście na teren szkoły dla osób niebędących pracownikami jest zabronione.


W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny:

1.     756450193 (sekretariat dyrektora)

2.     756450200 (sekretariat uczniowski) 

 lub mailowo : zszio@kamienna-gora.plUWAGA ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ (STYCZEŃ) 2020

 

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w sesji zimowej (styczniowej) 2020 roku i nie zaliczyły egzaminu/egzaminów mają możliwość przystąpić do poprawy tego egzaminu/tych egzaminów jeszcze w sesji najbliższej – czerwiec 2020 r.

 

Warunkiem jest złożenie odpowiedniej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r.

 

Deklaracje należy składać on-line przesyłając na adres e-mail szkoły: zszio@kamienna-gora.pl skan wypełnionej i podpisanej deklaracji lub wyraźne, czytelne jej zdjęcie.

 

Druk deklaracji można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu:

www.oke.wroc.pl  (należy wypełnić wszystkie wymagane pola) lub skorzystać z częściowo wypełnionych druków zamieszczonych pod odsyłaczami poniżej, które należy uzupełnić o dane osobowo-adresowe i podpisać.

 

Deklaracje – pobierz


 

 

 Ulotka rekrutacyjna

 INFORMACJA

Ze względu na obecną sytuację sanitarno epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących informuje, że od dnia
16 marca 2020r. do odwołania biura Szkoły będą zamknięte.
Wszystkie sprawy można załatwiać:

- telefonicznie:

75 645 02 00 lub 75 645 01 93

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

zszio@kamienna-gora.plPILNE

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają zawieszone od dnia
12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.


Komunikat w sprawie praktyk
:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Uczniu:

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

- śledź informacje zamieszczane prze dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli w Librusie;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Rodzicu:

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, wszystkie zajęcia w ZSZiO zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły na Librusie.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!


Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.1 3 5 6 7 8 9 95 96